آقای عباس مصلایی‌پور
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: دانشیار پایه 26