فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
121
آقای حجت اله عبدالملکی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
122
آقای سیدمجتبی عزیزی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
123
آقای محمدمهدی عسگری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
124
آقای محمدرضا عطاردی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
125
آقای سیدعلی علوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
126
آقای نورالله علیدوست
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
127
آقای بیوک علیزاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
128
آقای محمدمهدی علیشیری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
129
دکتر سلمان عمرانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
130
آقای حسین عیوضلو
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
131
آقای مصطفی غفاری ساروی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
132
دکتر علی غلامی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
133
دکتر سیدمحمدمهدی غمامی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
5
بعدی
آخرین