فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
104
آقای مهدی سپهری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
105
آقای سیدحسن سعادت مصطفوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
106
دکتر سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
107
آقای حسینعلی سعدی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
108
آقای روح الامین سعیدی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
109
آقای فرشاد شریعت
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
110
آقای محمدجواد شریف‌زاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
111
آقای احمد شعبانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
112
آقای امید شفیعی قهفرخی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
113
آقای مصطفی شهیدی تبار
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
114
دکتر علی صابری تولایی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
115
دکتر جعفر صادق منش
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
116
آقای مهدی صادقی شاهدانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
117
آقای محمدجواد صادقی مجد
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
118
آقای علی صالح‌آبادی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
119
آقای محمد طالبی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
120
دکتر هادی طحان‌نظیف
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
121
آقای حجت اله عبدالملکی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
122
آقای سیدمجتبی عزیزی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
123
آقای محمدمهدی عسگری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
124
آقای محمدرضا عطاردی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
125
آقای سیدعلی علوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
126
آقای نورالله علیدوست
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
127
آقای بیوک علیزاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
128
آقای محمدمهدی علیشیری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
129
دکتر سلمان عمرانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
130
آقای حسین عیوضلو
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
131
آقای مصطفی غفاری ساروی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
132
دکتر علی غلامی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
133
دکتر سیدمحمدمهدی غمامی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق