فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
آقای علی چیت‌سازیان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
2
آقای مرتضی فخاری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
3
آقای جلال فرزانه دهکردی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
4
آقای محمدکاظم فرقانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
5
آقای محمد فطانت حقیقی فرد
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
6
آقای مسعود فکری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
7
آقای احمدعلی قانع
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
8
آقای محمدحسین قوام
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
9
آقای سیدعدنان لاجوردی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
10
آقای میثم لطیفی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
11
آقای حسن مجیدی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
12
آقای محمدتقی محبی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
13
آقای مهدي محسنيان‌راد
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
14
آقای اسماعیل محمدزاده مزینان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
15
آقای رضا محمدزاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
16
آقای حسین محمدی سیرت
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
17
آقای محمد امین مذهب
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
18
آقای فرهاد مرسلی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
19
آقای غلامرضا مصباحی مقدم
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
20
آقای عباس مصلایی‌پور
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
21
آقای میثم مطیعی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
22
آقای داود منظور
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
23
آقای سیدعباس موسویان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
24
آقای اصغرآقا مهدوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
25
دکتر محمدعلی مهدوی‌ثابت
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
26
آقای سجاد مهدی زاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
27
آقای سیدمصطفی میرلوحی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
28
آقای کامران ندری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
29
آقای محمدصادق نصرالهی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
30
آقای مهدی نوری افشان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
اولین
قبلی
1